1. Đồng chí : Nguyễn Viết Hưng - Chủ tịch 

2. Đồng chí : Nguyễn Thùy Dương - P.Chủ tịch; UBKT

3. Đồng chí : Nguyễn Thị Anh Thơ - UV; Tổ trưởng Nữ công

4. Đồng chí Lê Chí Phong - UV; Phụ trách thể dục thể thao

5. Đồng chí Nguyễn Thị Dung - UV; Phụ trách đời sống