1. Cô Nguyễn Thị Kim Oanh - Tổ trưởng

2. Thầy Nguyễn Ngọc Đóa - Tổ phó