1. Cô Phạm Thị Thu Hiền - Tổ trưởng

2. Cô Phan Thị Hải Vân - Tổ phó

3. Thầy Lê Chí Phong - Tổ phó