1. Thầy Đặng Văn Huyên - Tổ trưởng

2. Cô Trần Thị Nhân - Tổ phó