1. Cô Đoàn Thị Tuyết Nhung - Tổ trưởng

2. Cô Đặng Thị Thanh - Tổ phó