1. Đồng chí : Lê Mạnh Cường - Tổ trưởng

2. Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ phó

3. Đồng chí : Vũ Thị Hải Lý - Thành viên

4. Đồng chí : Phan Thị Thanh Huyền - Thành viên

5. Đồng chí : Trần Nam Đức - Thành viên